6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİ TALEBİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

 

1.BAŞVURU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  5. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvurular, ilgili kişinin şahsına ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamaz. Özel Kütahya Dumlupınar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca Dumlupınar Ağız ve Diş Sağlığı” ve “Şirket” olarak anılacaktır.) başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin teyit maksadıyla ilgili kişiden yeniden bilgi talep edebilir. Bilgi talebinde bir başkası adına başvuru yapıldığı Dumlupınar Ağız ve Diş Sağlığı tarafından tespit edilirse Dumlupınar Ağız ve Diş Sağlığı’nın her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.  

 

2.BAŞVURU USULÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan Dumlupınar Ağız ve Diş Sağlığı’ nın yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak başvurularda ekte tıklayarak indirebileceğiniz “Bilgi Talep Formu”’nun çıktısı alınarak başvuru yapılması mümkündür. İşbu form şirketimize gönderilirken zarfa konulmalı ve üzerine “Kişisel Verilere Yönelik Bilgi Talebi” yazılmalıdır. Başvuru formu;

1-İlgilinin bizzat başvurusu ile;

2-İadeli taahhütlü posta ile;

3-Noter kanalı ile;

Tarafımıza gönderilebilecektir.

 

Veri Sorumlusu : Özel Kütahya Dumlupınar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Tic. Ltd. Şti.

Adres :ALİ PAŞA MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO: 18/A ÖZEL KÜTAHYA DUMLUPINAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNĞİ TİC. LTD. ŞTİ. MERKEZ / KÜTAHYA

Tel :(0274) 224 04 04 - 0552 588 24 92

E-posta :dumlupinardis@gmail.com

 

3.BİLGİ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER 

Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgi talebi içerisinde Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu eksiksiz olarak belirtilmek zorundadır. Söz konusu bilgilerin eksik olması halinde bilgi talepleriniz Dumlupınar Ağız ve Diş Sağlığı tarafından karşılanamayacaktır. Bilgilerin yanlış ya da eksik olması durumunda Dumlupınar Ağız ve Diş Sağlığı, talebin cevaplanmadığından bahisle herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Ek olarak konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmesini rica ederiz. 

 

Bilgi Talep Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.Özel Kütahya Dumlupınar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Tic. Ltd. Şti.

Dumlupınar Çocuk Randevu Al